Γαλάτσι:Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου,Τρίτη 20 Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:

Γαλάτσι:Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 20 Μαρτίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          Γαλάτσι, 16.03.2018
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων          Αριθ. Πρωτ. 6921
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2014. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:

 1. ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ           (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟ           (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 3. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΟ              (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 4. ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ           (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 5. ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ           (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 6. ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ
 7. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 8. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
 9. ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ
 10. ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 11. ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
 12. ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ               
 13. ΔΑΣΚΑ ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ     
 14. ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
 15. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
 16. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 17. ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
 18. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 19. ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
 20. ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
 21. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
 22. ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 23. ΖΕΡΒΑ ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
 24. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 25. ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
 26. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
 27. ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ
 28. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 29. ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
 30. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
 31. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
 32. ΔΑΒΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  Γαλάτσι, 16.03.2018
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων          Αριθ. Πρωτ. 6922
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1o Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 119/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογι-σμού οικ. έτους 2018. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
2o Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έ-τους 2017 του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου». κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 
3o Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έ-τους 2017 του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλ-ληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου». κ. Ιωάννης Οικονόμου

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου

 

 
4o Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 85/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
5o Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 93/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
6o Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2017. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 
7o Ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2018. κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

 
8o Κατανομή 1ης Δόσης έτους 2018 συνολικού ποσού 102.935,36 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου. κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 
9o Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
10o Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων Παιδικών Χαρών, Παιδικών Οργάνων Γυμναστικής και Δαπέδων Ασφαλείας, ενδεικτικού προϋπολογισμού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €). κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
11o Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 και ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων – μελών της επιτροπής εκτίμησης των εκποιούμενων οχημάτων. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
12o Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
13o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6731.0002 οικ. έτους 2018 για «Έκτακτη Επιχορήγηση ποσού στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή για λειτουργικές ανάγκες και πληρωμές οφειλών ΔΕΚΟ». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
14o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6731.0003 οικ. έτους 2018 για «Έκτακτη Επιχορήγηση ποσού στην Β/θμια Σχολική Επιτροπή για λειτουργικές ανάγκες και πληρωμές οφειλών ΔΕΚΟ». κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
15o Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης υπ’ αρ. 219/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση Εσωτερικού Κανονι-σμού λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Γαλατσί-ου. κ. Πέτρος Βάσιλας

Αντιδήμαρχος

 
16o Ετήσια Υποστήριξη για το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας). κ. Πέτρος Βάσιλας

Αντιδήμαρχος

 
17o Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 1054/12-01-2018 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Πέτρος Βάσιλας

Αντιδήμαρχος

 
18o Α. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επι-σκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και Β. Περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρό-γραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου». κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 
19o Α. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» και Β. Περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Οργάνων και Δαπέδων Ασφαλείας Παιδικών Χαρών του Δήμου Γαλατσίου». κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 
20o Έγκριση ή μη της Συγκοινωνιακής Μελέτης Δημοτικής Συγκοινωνίας και της Μελέτης Βιωσιμότητας. κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 
21o Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου» Αριθμός Μελέτης 7/2010. κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 
22o Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥ-ΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» αριθμός μελέτης 24/2010. κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 
23o Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 21/29-01-2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά διαγραφή μισθωμάτων περιπτέρου του ΣΙΤΑΡΑ ΜΑΡΙΟΥ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
24o Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 22/29-01-2018 απόφασης Δ.Σ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
25o Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 81/27-02-2018 απόφασης Δ.Σ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
26o Διαγραφή πληρωμένης κλήσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4049/07-03-2018 αίτηση του κ. ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
27o Διαγραφή πληρωμένης κλήσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3449/13-02-2018 αίτηση του κ. ΔΕΡΒΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
28o Διαγραφή πληρωμένης κλήσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4173/14-02-2018 αίτηση του κ. ΒΑΖΟΥΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
29o Διαγραφή πληρωμένης κλήσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5237/27-02-2018 αίτηση του κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
30o Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών τελών 0,5% βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΑΛΙΑΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
31o Έγκριση επιστροφής χρηματικού ποσού 26,51 € στον κ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από το Δήμο Γαλατσίου και ψήφιση πίστωσης χρηματικού ποσού  26,51 € υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
32o Διαγραφή χρέωσης παράβασης της κ. ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.). κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
33o Διαγραφή χρέωσης παράβασης της κ. ΓΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.). κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
34o Διαγραφή χρέωσης παράβασης της εταιρείας AVANCE ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.). κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 
35o Διαγραφή προστίμου λόγω μη υποβολής δήλωσης μη ηλεκτρο-δοτούμενου κτίσματος των κ.κ. ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΕΛΕΝΗ και ΚΟΥ-ΛΟΥΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ. κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:

 1. ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ           (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟ           (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 3. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΟ              (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 4. ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ           (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 5. ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ           (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 6. ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ
 7. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 8. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
 9. ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ
 10. ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 11. ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
 12. ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ               
 13. ΔΑΣΚΑ ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ     
 14. ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
 15. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
 16. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 17. ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
 18. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 19. ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
 20. ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
 21. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
 22. ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 23. ΖΕΡΒΑ ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
 24. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 25. ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
 26. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
 27. ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ
 28. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 29. ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
 30. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
 31. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
 32. ΔΑΒΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Προηγούμενο Άρθρο

Αμφισβητεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ το περιστατικό στον προαστιακό της Πάτρας

Επόμενο Άρθρο

Συντάξεις Απριλίου:Αρχίζει την Πέμπτη στις 29 Μαρτίου η καταβολή

Δείτε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.