Πρόσκληση συμμετοχής του δήμου Γαλατσίου για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:

Ο Δήμος Γαλατσίου σε συνεργασία με την εταιρία «Διαδικασία ΑΕ» εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
Οι βασικοί στόχοι του ΣΒΑΚ* είναι:
– ο σχεδιασμός πολιτικών για τη βιώσιμη κινητικότητα
– η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
– η αναβάθμιση του περιβάλλοντος με περιορισμό της ρύπανσης και του θορύβου
– η βελτίωση της μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς
– η ενίσχυση του περπατήματος και του ποδηλάτου
– η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλώ στην εκδήλωση που οργανώνει ο Δήμος, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Προϋπόθεση για να επιτύχουν οι παραπάνω στόχοι είναι η συμμετοχή των πολιτών, του καθένα ξεχωριστά, στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για το αύριο του Γαλατσίου, με αλλαγές στην πολεοδομική και κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης.
Η εκδήλωση έχει ως αντικείμενο την ενημέρωσή σας, τη συγκέντρωση των απόψεών σας και τη συζήτηση επί ενός συμφώνου συνεργασίας των φορέων που εκπροσωπείτε στα παραπάνω θέματα με τον Δήμο.
Πρόγραμμα Εκδήλωσης
Α/Α ΘΕΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1) Χαιρετισμός Δημάρχου – 10 λεπτά
2) Μεθοδολογία προγράμματος – 10 λεπτά
3) Παρουσίαση διαδικασίας συμμετοχικού σχεδιασμού – 10 λεπτά
4) Καταγραφή προβλημάτων και θεμάτων προς διερεύνηση που
θα προταθούν από τους εκπροσώπους φορέων και από τους πολίτες – 60 λεπτά
5) Παρουσίαση συμφώνου συνεργασίας 10 λεπτά

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Γεώργιος Μαρκόπουλος

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Μπαίνοντας στην εποχή των ΣΒΑΚ…

Με καθυστέρηση 15 ετών, που στην ουσία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, αν σκεφτούμε ότι προηγήθηκε, από το 1984, η μεγάλη καμπάνια στην Γαλλία για τα PDU (Plans des Déplacements Urbains), των οποίων οι στόχοι ήταν εξίσου φιλόδοξοι, οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ έρχονται στην Ελλάδα.
Η πρώτη επαφή με τους Δήμους και τον μελετητικό κόσμο δεν ήταν ευχάριστη και φυσικά ούτε ενθάρρυνε, ούτε ενέπνευσε πολλούς ως προς την μεγάλη προοπτική που πραγματικά επαγγέλλονται.
Αντίθετα συνδέθηκαν με μια απίστευτη γραφειοκρατία και τρομερές καθυστερήσεις από πλευράς κεντρικής διοίκησης.
Συνδέθηκαν επίσης με την συνειδητοποίηση ότι η οργάνωση της τελευταίας, λόγω σύγκρουσης αρμοδιοτήτων, και του νομικού καθεστώτος το οποίο αντανακλά την κυριαρχούσα νοοτροπία στην ελληνική κοινωνία, είναι απολύτως ανέτοιμη, ώστε να ανταποκριθεί στη δρομολόγηση σχεδιασμών και πολιτικών που θα ξέφευγαν από την ρουτίνα, δηλαδή από τη συντήρηση των γνωστών συνθηκών που επικρατούν στις πόλεις μας, και θα εισήγαγαν αλλαγές, μειώνοντας κάπως το χάσμα που χωρίζει την ελληνική από την ευρωπαϊκή.

Το ΣΒΑΚ έχει στόχο έχει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα μετακινήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις θεματικές κατηγορίες:
(α) Δημόσια συγκοινωνία
β) Βάδισμα και ποδηλασία
(γ) Διαλειτουργικότητα
(δ) Ασφάλεια αστικών οδών
(ε) Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)
(στ) Αστική εφοδιαστική
(ζ) Διαχείριση κινητικότητας
(η) Ευφυή Συστήματα Μεταφορών – ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

  • θα βεβαιώνει ότι το σύστημα μεταφορών είναι προσιτό σε όλους,

  • θα βελτιώνει την οδική ασφάλεια και την προστασία από εγκληματικές ενέργειες,

  • θα μειώνει το θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας,

  • θα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της μεταφοράς προσώπων και αγαθών και θα βελτιώνει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους και την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στις περιοχές αυτές.
Το ΣΒΑΚ στηρίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια όλων των βαθμίδων (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Τοπικά Χωρικά Σχέδια, ΓΠΣ/ΤΧΣ) και Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης Αναθεώρησης ή Τοπικά Σχέδια Εφαρμογής (ΠΜΕΑ/ΤΣΕ), καθώς και όλες τις στρατηγικές μελέτες που συσχετίζονται με αυτά (Επιχειρησιακό Σχέδιο Ο.Τ.Α., ΣΒΑΑ, ΣΟΑΠ, ΟΧΕ, ΣΔΑΕ, Τοπικά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ΣΔΑΕΚ, ΣΔΑ, Αναπτυξιακές μελέτες) και ενσωματώνει επιμέρους τομεακές πολιτικές, αναπτύσσει και προωθεί συμμετοχικές διαδικασίες για την επιλογή των μέτρων παρέμβασης και περιλαμβάνει μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησής τους.
Το ΣΒΑΚ σχεδιάζεται και καταρτίζεται με ορίζοντα δεκαετίας στο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης της βιωσιμότητας του αστικού χώρου, με κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά και καλύπτει όλους τους τρόπους και τα μέσα μεταφοράς στην περιοχή παρέμβασης, ώστε η κινητικότητα των πολιτών και οι αστικές μεταφορές να καθίστανται λειτουργικές και βιώσιμες για το σύνολο των χρηστών.
Κατά την κατάρτιση του ΣΒΑΚ εξετάζονται, ιδίως, θέματα που αφορούν δημόσιες μεταφορές, μη μηχανοκίνητα μέσα (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο),
συνδυασμένες μεταφορές,
οδική ασφάλεια,
διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης,
αστική εφοδιαστική αλυσίδα,
διαχείριση κινητικότητας και ευφυή συστήματα μεταφορών,
κίνητρα και αντικίνητρα για τους πολίτες,
πρόσβαση στις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές,
προώθηση της ηλεκτροκίνησης,
βιοκλιματικό σχεδιασμό του δημόσιου χώρου, και δίδεται έμφαση στη διεύρυνση των δικτύων ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την αντίστοιχη διεύρυνση των δικτύων των ελεύθερων, κοινόχρηστων – κοινωφελών, αστικών χώρων, συνδυάζοντας την πεζή κινητικότητα με δίκτυα πράσινων υποδομών,
των δικτύων νερού (ρέματα, ποτάμια, παράκτιες ζώνες) και διαδρομών και την ολοκληρωμένη διαχείριση του δημόσιου χώρου.
Στο ΣΒΑΚ συνεκτιμώνται στρατηγικά κείμενα και εθνικές πολιτικές που αφορούν, ιδίως, την ανάπτυξη των μεταφορών, την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, τις στρατηγικές και κατευθύνσεις του ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού και αστικής αναζωογόνησης, καθώς και της συνεργατικής και κυκλικής οικονομίας για τα θέματα μεταφορών.
………….
**Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17.12.13) θέτει ξεκάθαρα έναν νέο στόχο: «Πρέπει να τελειώνουμε με τους αποσπασματικούς και κοντόφθαλμους σχεδιασμούς … κάθε πόλη, μικρή ή μεγάλη, να αποκτήσει μια στρατηγική ουσιαστικής στροφής προς καθαρότερους και πιο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, η δημόσια συγκοινωνία, και προς νέα μοντέλα χρήσης και ιδιοκτησίας αυτοκινήτου».
Πρόκειται για ένα στόχο «για τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες».
Δίνει έμφαση «… στην συμμετοχή στον σχεδιασμό όλων των κατοίκων καθώς και στην αλλαγή της συμπεριφοράς και των επιλογών τους ως προς την κινητικότητα».  
Πρόκειται για ένα στόχο που φέρνει τα πάνω κάτω: λιγότερα αυτοκίνητα στις πόλεις.
Όσα θα κυκλοφορούν θα χρησιμοποιούνται συλλογικά ή ακόμη και θα ανήκουν σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες (car sharing, car pooling κ.λπ.).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι η ευρωπαϊκή πόλη δεν είναι δεδομένη.
Στο χέρι μας είναι να την αλλάξουμε για να κερδίσουμε χώρο και να μειώσουμε το κόστος των μετακινήσεων.
Να μοιραστούμε το δρόμο πιο ισόρροπα, πιο δίκαια, γιατί όλοι έχουν δικαίωμα στο δρόμο, όλοι πρέπει να είναι παρόντες, είναι ζήτημα απλής λογικής, αφού με τις σημερινές επιλογές απλά δεν χωράμε.
Το υπέρτατο ζητούμενο για τις πόλεις μας έχει να κάνει με την κοινωνική, δημοκρατική και ηθική τους ταυτότητα.
Ή θα λειτουργήσουν ως πραγματικά κοινωνικά τοπία, τοπία που προάγουν την αστικότητα, την ανθρώπινη εμπειρία και την βίωση της πόλης με όλες τις αισθήσεις, τοπία συνάντησης και συνεργασίας, ή οι κάτοικοί τους θα καταλήξουν να συμπεριφέρονται ως περαστικοί, αδιάφοροι και εκτοπισμένοι, επιθετικοί.
Η πόλη θα πρέπει να είναι τρόπος ζωής, συλλογικός και στον αντίποδα της μοναχικής στάσης του ερημίτη, στάσης όλων αυτών που είναι αποκλεισμένοι στα διαμερίσματα.
Πόλη που ενσωματώνει είναι πόλη με γειτονιές που αλληλοσυνδέονται, με αστικά τοπία ανοικτά και πορώδη για την ώσμωση και απορρόφηση των διαφορών στα εισοδήματα, στην κουλτούρα, στις θεωρήσεις, πόλη που συνδέει.
Ο όρος ‘βιώσιμη κινητικότητα’ περιγράφει ενεργητικές επιλογές που προάγουν το κορμί και τις αισθήσεις.
Προϋποθέσεις της είναι η απόλαυση, η ικανοποίηση και η ευχαρίστηση του μετακινούμενου χάρις σε όσα συλλαμβάνουν οι κεραίες του από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους που συναντά και από όσες ποιότητες θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την ίδια την μετακίνηση.
Η βιώσιμη κινητικότητα είναι ένα ταξίδι στις λεπτομέρειες της πόλης.

**https://www.svak.gr/
https://www.svak.gr/sbak
Το άρθρο 22 για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.
Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ
sumpnet.gr

 

Προηγούμενο Άρθρο

Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου – Δελτίο τύπου για τη συνεδρίαση ΔΣ της 11/11/2019

Επόμενο Άρθρο

Γαλάτσι – “παίρνω Αμπάριζα” Εκδήλωση- συζήτηση Γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Δείτε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.