Ξεκινούν στις 10 Μαΐου οι εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Γαλατσίου.

Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:

Από την Πέμπτη 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Γαλατσίου.

Οι παιδικοί/βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Γαλατσίου για το σχολικό έτος 2018-2019 θα δεχτούν βρέφη ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως 4+ ετών, ενώ τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2013 θα πρέπει να απευθυνθούν υποχρεωτικά στα κατά τόπους νηπιαγωγεία.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Οικονόμου

ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ 2018-2019 ΕΙΝΑΙ:

-Τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια (κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού)
-Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει τον 6ο μήνα (κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού)
-Οι γονείς να είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι, δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Γαλατσίου.
(Δυνατότητα εγγραφής έχουν και αυτοί που διαμένουν σε όμορο Δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1.Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου
(το έντυπο της αίτησης χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου)
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
3.Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού)

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

 • Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση
 • Αντίγραφο ενσήμων ΜΟΝΟ εκτυπωμένο από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 μηνών (είτε το τελευταίο 3μηνο του 2017 ή το πρώτο 3μηνο του 2018) ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών)
 • Βεβαίωση, από την εταιρεία, του/της εργαζόμενου/νης για τυχόν κάλυψη όλων ή μέρους των τροφείων από την επιχείρηση .

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ:

 • Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη.(ισχύει για μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους)
 • Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη.
 • Αντίγραφο ενσήμων ΜΟΝΟ εκτυπωμένο από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 μηνών (είτε το τελευταίο 3μηνο του 2017 ή το πρώτο 3μηνο του 2018).

(ισχύει για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου Σ.Ο.Χ.)

ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος

Επίσης,
ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΕ Ο.Ε. ή Ε.Ε., ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, πρέπει να προσκομισθούν:

 • Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος

ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:

 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2017

4.Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

5.Βεβαίωση υγείας του νηπίου ή του βρέφους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

6.Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων ή βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία για τους μη υπόχρεους υποβολής φορολογικής δήλωσης.

7.Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ, της κατοικίας των γονέων, στο όνομα ενός από τους δύο γονείς ή μισθωτήριο συμβόλαιο. Η φιλοξενία δεν αποτελεί αποδεικτικό κατοικίας.

8. Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από το Σταθμό.

9. Υπεύθυνη Δήλωση, αποδοχής των όρων λειτουργίας των βρεφικών-παιδικών σταθμών και ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή.
(το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου)

10. Υπεύθυνη Δήλωση, για την προσκόμιση αντίγραφου της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και του εκκαθαριστικού σημειώματος της Φορολογικής Δήλωσης , φορολογικού έτους 2017, έως 16/7/2018, (το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου).

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
1- Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

 • – Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:
  -.Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση.
  -.Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (για ορφανό παιδί), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων:

 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή).
 • Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.

4. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι φοιτητές ).

5. Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).

6. Σε περίπτωση γονέων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, ΚΕΠΑ ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ).

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται γίνονται αποδεκτά σε φωτοαντίγραφα ευκρινή εκ των πρωτοτύπων εγγράφων άμα έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου καθώς και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ενώ έγγραφα της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτά αφού έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα και είναι επικυρωμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής θα γίνεται:
α) ηλεκτρονικά ή
β) ταχυδρομικά από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2018

Η ενυπόγραφη αίτηση και τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στη διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2 – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ – Γαλάτσι – Τ.Κ. 11146 – ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ. 2132055387-2132055366).

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται παρά μόνο για εξαιρετικούς λόγους για τους οποίους θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.
Τα έντυπα των δικαιολογητικών, καθώς και πληροφορίες για την οικονομική συμμετοχή (τροφεία) εγγραφών και επανεγγραφών 2018-2019 και την καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης για τις εγγραφές και επανεγγραφές 2018-2019, μπορείτε να τα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου-www.galatsi.gov.gr.

Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης για τις εγγραφές και επανεγγραφές 2018-2019 στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
Η επιλογή των νηπίων/βρεφών που θα εγγραφούν την περίοδο 2018-2019,σύμφωνα με την υπ΄αρ. 79/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», θα γίνει με κριτήρια βάσει μορίων ως εξής :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

       ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

1 ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 35
2 ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ 25
3 ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ 25
4 ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ Η ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΙΣ 20
5 ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑMEΑ ΑΝΩ 67% 20
6 ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΓΟΝΕΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ Η ΦΟΙΤΗΤΗ (1Ο ΠΤΥΧΙΟ) 15
7 ΜΗΤΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ 25
8 ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΕΡΓΗ 10
9 ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 40
10 ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 20 (4 τέκνα)

+ 5 για κάθε επιπλέον παιδί

11 ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 15
12 ΑΠΟΡΟΙ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ Ή ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 20

 

        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0,00  ΕΩΣ 10.000,00 € 30
2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 10.000,01 ΕΩΣ 14.000,00 € 25
3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 14.000,01 ΕΩΣ 20.000,00 € 20
4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 20.000,01 ΕΩΣ 30.000,00 € 15
5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΩΣ 40.000,00 € 10
6 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 40.000,01 € 0

                                                               ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ

Α΄ Παιδικός Σταθμός : ΄Ερσης 11 και Τεώ 93-97 210/2917080

Β΄ Παιδικός Σταθμός : Ζήνωνος 4Α                         210/2913511

Γ΄ Παιδικός Σταθμός : Αρχιμήδους 2                          210/2918722

Δ΄ Παιδικός Σταθμός : Κουντουριώτου 96                210/2923040

Ε΄ Παιδικός Σταθμός : ΄Ερσης 11 και Τεώ 93-97   210/2925830

ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός : Χρ. Τζαβέλα 10                  210/2925294

Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Αχιλλέως 3 210/2934663

Η΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Αρχιμήδους 1               210/2916176

Γραφείο Ν.Π. ,  2132055387 – 2132055366 – 2132055341 – 2132055386

περισσότερες πληροφορίες στο:www.galatsi.gov.gr.

Home

Προηγούμενο Άρθρο

3D φορητός βιοεκτυπωτής αλλάζει το ιατρικό πεδίο και επουλώνει βαθιά τραύματα στο δέρμα

Επόμενο Άρθρο

Η Δημοτική Χορωδία Γαλατσίου στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χορωδιακών Ορχηστών στο Μέγαρο Μουσικής.

Δείτε επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.